Zhangjiajie

Education

Arts & City Culture

Entertainment

Food Culture

Playground

Property

G.S.P. CODE : JOYCARD ( UPLOAD YOUR LOVE COUNTRY / CITY FAVOR, ARTS, FASHION, CULTURE, etc. PROFILE TO US ! )

Formerly Zhangjiajie Dayong , the ancient seat of Yong State . In 221 BC, Qin Shi Huang setting counties , Zhangjiajie area is

Qianzhong Arrowhead County, the county magistrate in Cili tower pings. Three Wujing Di Wing six years (AD 264 years ) , the

county was named Song Liang Tianmen , Tianmen county set up to two Cape , Northern and Southern , are Tianmen county

drizzle in Linli County . 1369 Ming set Dayong County , located thirteen years the Qing Emperor Yongzheng in Yongding County .

Zhangjiajie is famous for its unique tourism resources . Wulingyuan Scenic Area in China's first national forest park in Zhangjiajie

and Tianzi , consisting of two nature reserves Suoxiyu 369 square kilometers, the region to the world's rare quartz sandstone

peaks as the main canyon , Guilin set of the show, the odd Huangshan , Huashan risk , Tarzan of the male one, hidden bribe ,

bridge , cave , lake , waterfall in one , the " expanded bonsai , narrowing the mountains " reputation.

Zhangjiajie 's rich tourism resources , Wulingyuan scenic area of Zhangjiajie National Forest Park , Suoxiyu scenic areas, scenic

and Yangjiajie Scenic tianzishan is composed of national key scenic spots, scenery odd show , secluded , insurance, known as the

" Chinese landscape painting original ." Puguang Temple, Jade Cave caves and other attractions , Long , Du Celebrities such as heart

five constitute the local cultural tourism resources ; and quaint customs of ethnic minorities and civil martial Qigong , more loca

l tourism resources icing on the cake .

 

 

zhāng jiā jiè yuán míng dà yōng , shì gǔ yōng guó suǒ zài de 。 gōng yuán qián 2 2 1 nián qín shǐ huáng shè zhì jùn xiàn , zhāng jiā jiè yī dài shǔ qián zhōng jùn cí gū xiàn , xiàn zhì zài cí lì xiàn guān tǎ píng 。 sān guó wú jǐng dì yǒng ān liù nián ( gōng yuán 2 6 4 nián ) , sōng liáng xiàn bèi mìng míng wèi tiān mén shān , shè zhì le tiān mén jùn , zhì liǎng pǔ 、 nán běi cháo , jūn shǔ tiān mén jùn 溇 zhōng 、 lín lǐ xiàn 。 1 3 6 9 nián míng cháo shè zhì dà yōng xiàn , qīng yōng zhèng shí sān nián shè yǒng dìng xiàn 。
张 家 界 原 名 大 庸 , 是 古 庸 国 所 在 地 。 公 元 前 2 2 1 年 秦 始 皇 设 置 郡 县 , 张 家 界 一 带 属 黔 中 郡 慈 姑 县 , 县 治 在 慈 利 县 官 塔 坪 。三 国 吴 景 帝 永 安 六 年 ( 公 元 2 6 4 年 ) , 嵩 梁 县 被 命 名 为 天 门 山 , 设 置 了 天 门 郡 , 至 两 普 、 南 北 朝 , 均 属 天 门 郡 溇 中 、 临 澧 县 。 1 3 6 9 年 明 朝 设 置 大 庸 县 , 清 雍 正 十 三 年 设 永 定 县 。


zhāng jiā jiè yǐ qí dé tiān dú hòu de lǚ yóu zī yuán wén míng yú shì 。 yǐ zhōng guó dì yī gè guó jiā jí sēn lín gōng yuán zhāng jiā jiè hé tiān zǐ shān 、 suǒ xī yù liǎng gè zì rán bǎo hù qū zǔ chéng de wǔ líng yuán fēng jǐng qū miàn jī dá 3 6 9 píng fāng gōng li , qū nèi yǐ shì jiè hǎn jiàn de shí yīng shā yán fēng lín xiá gǔ de mào wèi zhǔ tǐ , jí guì lín zhī xiù 、 huáng shān zhī qí 、 huá shān zhī xiǎn 、 tài shān zhī xióng yú yī tǐ , cáng lù 、 qiáo 、 dòng 、 hú 、 pù yú yī shēn , yǒu “ kuò dà de pén jǐng 、 suō xiǎo de xiān shān ” zhī měi chēng 。
张 家 界 以 其 得 天 独 厚 的 旅 游 资 源 闻 名 于 世 。 以 中 国 第 一 个 国 家 级 森 林 公 园 张 家 界 和 天 子 山 、 索 溪 峪 两 个 自 然 保 护 区 组 成 的 武 陵 源 风 景 区 面 积 达 3 6 9 平 方 公 里 , 区 内 以 世 界 罕 见 的 石 英 砂 岩 峰 林 峡 谷 地 貌 为 主 体 , 集 桂 林 之 秀 、 黄 山 之 奇 、 华 山 之 险 、泰 山 之 雄 于 一 体 , 藏 赂 、 桥 、 洞 、 湖 、 瀑 于 一 身 , 有 “ 扩 大 的 盆 景 、 缩 小 的 仙 山 ” 之 美 称 。

zhāng jiā jiè de lǚ yóu zī yuán jí wèi fēng fù , yóu zhāng jiā jiè guó jiā sēn lín gōng yuán 、 suǒ xī yù fēng jǐng qū 、 tiān zǐ shān fēng jǐng qū hé yáng jiā jiè fēng jǐng qū zǔ chéng de wǔ líng yuán fēng jǐng míng shèng qū shì guó jiā jí chóng diǎn fēng jǐng míng shèng qū , jǐng sè qí 、 xiù 、 yōu 、 xiǎn , bèi yù wèi “ zhōng guó shān shuǐ huà de yuán běn ” 。 pǔ guāng chán sì 、 yù huáng dòng shí kū děng míng shèng gǔ jì , hè lóng 、 dù xīn wǔ děng míng rén gù jū gòu chéng le dāng de de rén wén lǚ yóu zī yuán ; ér gǔ piáo de shǎo shù mín zú fēng qíng hé mín jiān wǔ shù yìng qì gōng , gèng wèi dāng de de lǚ yóu zī yuán jǐn shàng tiān huā 。
张 家 界 的 旅 游 资 源 极 为 丰 富 , 由 张 家 界 国 家 森 林 公 园 、 索 溪 峪 风 景 区 、 天 子 山 风 景 区 和 杨 家 界 风 景 区 组 成 的 武 陵 源 风 景 名 胜 区 是 国 家 级 重 点 风 景 名 胜 区 , 景 色 奇 、 秀 、 幽 、 险 , 被 誉 为 “ 中 国 山 水 画 的 原 本 ” 。 普 光 禅 寺 、 玉 皇 洞 石 窟 等 名 胜 古 迹 , 贺 龙 、 杜 心 五 等 名 人 故 居 构 成 了 当 地 的 人 文 旅 游 资 源 ; 而 古 朴 的 少 数 民 族 风 情 和 民 间 武 术 硬 气 功 , 更 为 当 地 的 旅 游 资 源 锦 上 添 花 。