Xuchau

Xuzhou, Jiangsu Province in the northwest, Jiangsu, Shandong, Henan and Anhui provinces at the junction, called Pengcheng.

Xuzhou is located in the transition zone of the North and South for the North key, southern gateway, has always been to

Bing home to compete for the strategic ground. This is the hometown of the famous emperor, 1 1 Xuzhou membership emperor

in history. Is the country's major transportation hub, with the energy industry base. Xu Su, North Carolina

Largest city, one of the key planning and construction of the three major metropolitan core city, Jiangsu Province, and four large

cities, but also the Chinese New Eurasian Continental Bridge and one of the five major urban centers

Center City Huai Hai economic zone. Road connections, water and land transportation hub for China and an important thing, the

important north-south economic ties "crossroads."

The total area of ??11,258 square kilometers, most are plain. The city's hilly and mountainous area of ??about 9.4% of the city's

most big dong peak altitude of 361 meters

Xuzhou ︰ climate is characterized by four distinct seasons, adequate light, moderate rainfall, hot shower earlier.

 

xú zhōu wèi yú jiāng sū shěng xī běi bù , sū 、 lǔ 、 yù 、 wǎn sì shěng jiāo jiè , gǔ chēng péng chéng 。 xú zhōu de chù nán běi fāng guò dù dì dài , wèi běi guó suǒ yuè , nán guó mén hù , xiàng lái wèi
徐 州 位 于 江 蘇 省 西 北 部 ,蘇、魯、豫、皖四 省 交 界 ,古 稱 彭 城 。徐 州 地 處 南 北 方 過 渡 地 帶 , 為 北 國 鎖 鑰 , 南 國 門 戶 , 向 來 為

bīng jiā bì zhēng zhī zhàn lüè yào dì 。 zhè shì zhù míng de dì wáng zhī xiāng , lì shǐ shàng yǒu 1 1 wèi xú zhōu jí huáng dì 。 shì quán guó zhòng yào de jiāo tōng shū niǔ , néng yuán tóng gōng yè jī dì 。 xú zhōu shì sū běi
兵 家 必 爭 之 戰 略 要 地 。這 是 著 名 的 帝 王 之 鄉 , 歷 史 上 有 1 1 位 徐 州 籍 皇 帝 。 是 全 國 重 要 的 交 通 樞 紐 , 能 源 同 工 業 基 地 。 徐 州 是 蘇 北

zuì dà chéng shì , jiāng sū shěng zhòng diǎn guī huà jiàn shè de sān dà dōu shì quān hé xīn chéng shì hé sì gè tè dài chéng shì zhī yī , yě shì xīn yà ōu dà lù qiáo zhōng guó duàn wǔ dà zhōng xīn chéng shì zhī yí hè
最 大 城 市 , 江 蘇 省 重 點 規 劃 建 設 的 三 大 都 市 圈 核 心 城 市 和 四 個 特 大 城 市 之 一 , 也 是 新 亞 歐 大 陸 橋 中 國 段 五 大 中 心 城 市 之 一 和

huái hǎi jīng jì qū de zhōng xīn chéng shì 。 lù sì tōng bā dá , wèi wǒ guó zhòng yào shuǐ lù jiāo tōng shū niǔ hé dōng xī 、 nán běi jīng jì lián jì de zhòng yào “ zì lù kǒu ” 。
淮 海 經 濟 區 的 中 心 城 市 。 路 四 通 八 達 , 為 我 國 重 要 水 陸 交 通 樞 紐 和 東 西 、 南 北 經 濟 聯 繫 的 重 要 “ 字 路 口 ” 。

zǒng miàn jī 1 1 2 5 8 píng fāng gōng lǐ , dà bù jiē wèi píng yuán 。 qiū líng shān dì miàn jī yuē zhān quán shì 9 . 4 % , dà dòng shān wèi quán shì zuì jiān fēng , hǎi bá 3 6 1 mǐ ,
總 面 積 1 1 2 5 8 平 方 公 里 , 大 部 皆 為 平 原 。 丘 陵 山 地 面 積 約 占 全 市 9.4%,大 洞 山 為 全 市 最 尖 峰 , 海 拔 3 6 1米,

xú zhōu qì hòu tè diǎn shì ︰ sì jì fēn míng , guāng zhào chōng zú , yǔ liàng shì zhōng , yǔ rè tóng qī 。
徐 州 氣 候 特 點 是 ︰ 四 季 分 明 , 光 照 充 足 , 雨 量 適 中 , 雨 熱 同 期 。