Tianjin

Education

Arts & City Culture

Entertainment

Food Culture

Playground

Property

G.S.P. CODE : JOYCARD ( UPLOAD YOUR LOVE COUNTRY / CITY FAVOR, ARTS, FASHION, CULTURE, etc. PROFILE TO US ! )

Rich tourism resources in Tianjin - Tianjin famous Ten , Ten , including - independent music dawn , hometown Pursuit ,

put water Xia, Haimen Gousse , thistle North Xiongguan , Longtan floating Tsui , three sets Muyu , Twins drunk , sky Tower

spin clouds, Central supergraphic .

Ancient Coastal and Wetland Nature Reserve , the total area of ??over 200 square kilometers . Bohai Bay in the West Bank

as the ancient coastal embankment shell remains, preserved for domestic rare. Ninghe Qilihai is a typical lagoon wetland

ecosystem , the waters of the vast, lush reeds , species variety.

Other major tourist attractions in Tianjin : Tianjin tropical plants tourist park , winding , Tianjin Water Park , Tianjin Tower Lake ,

Ancient Culture Street , Haihe Park , Stone Courtyard , Guangdong Hall, Benning Park, Tianjin University, Tianjin Royal View Resort

& Spa and so on.

Ancient Culture Street - As one of the Ten Tianjin , Tianjin Ancient Culture Street has always adhered to the " Chinese taste, flavor ,

Tianjin , cultural taste, ancient flavor" operating characteristics, mainly to business stationery . Ancient Culture Street in the nearly

one hundred home stores Church. In 1989 , with operating cloisonne , embroidery , painted crystal -based Joe Incense settled Ancient

Culture Street . 20 years, Joe Incense timely expansion of business scope, and sales channel expansion to Germany , Japan, Malaysia and other places.

 

tiān jīn lǚ yóu zī yuán fēng fù - yǒu zhe míng de jīn mén shí jǐng , shí jǐng bāo kuò — — dú lè chén guāng 、 gù li xún zōng 、 gū shuǐ liú xiá 、 hǎi mén gǔ sāi 、 jì běi xióng guān 、 lóng tán fú cuì 、 sān pán mù yǔ 、 shuāng chéng zuì yuè 、 tiān tǎ xuán yún 、 zhōng huán cǎi liàn 。
天 津 旅 遊 資 源 豐 富 - 有 著 名 的 津 門 十 景 , 十 景 包 括 — — 獨 樂 晨 光 、 故 里 尋 蹤 、 沽 水 流 霞 、 海 門 古 塞 、 薊 北 雄 關 、 龍 潭 浮 翠 、 三 盤 暮 雨 、 雙 城 醉 月 、 天 塔 旋 雲 、 中 環 彩 練 。

tiān jīn gǔ hǎi àn yǔ shī de zì rán bǎo hù qū , zǒng miàn jī 2 0 0 duō píng fāng gōng lǐ 。 bó hǎi wān xī àn de bèi ké dī zuò wéi gǔ hǎi àn yí jì , bǎo cún wán zhěng , wèi guó nèi wài hǎn jiàn 。 níng hé de qī li hǎi shì diǎn xíng de xiè hú shī de shēng tài xì tǒng , shuǐ yù liáo kuò , lú wěi fán mào , shēng wù wù zhǒng fán duō 。
天 津 古 海 岸 與 濕 地 自 然 保 護 區 ,總 面 積 200多 平 方 公 里。 渤 海 灣 西 岸 的 貝 殼 堤 作 為 古 海 岸 遺 跡 , 保 存 完 整 , 為 國 內 外 罕 見 。寧 河 的 七 里 海 是 典 型 的 瀉 湖 濕 地 生 態 系 統 , 水 域 遼 闊 , 蘆 葦 繁 茂 , 生 物 物 種 繁多。

tiān jīn qí tā zhǔ yào lǚ yóu jǐng diǎn : tiān jīn rè dài zhí wù guān guāng yuán 、 pán shān 、 tiān jīn shuǐ shàng lè yuán 、 tiān jīn tiān tǎ hú 、 tiān jīn gǔ wén huà jiē 、 hǎi hé gōng yuán 、 shí jiā dà yuàn 、 guǎng dōng huì guǎn 、 běi níng gōng yuán 、 tiān jīn dà xué 、 tiān jīn dì jǐng wēn quán dù jià cūn děng 。
天 津 其 他 主 要 旅 遊 景 點 : 天 津 熱 帶 植 物 觀 光 園 、 盤 山 、 天 津 水 上 樂 園 、 天津 天 塔 湖 、 天 津 古 文 化 街 、 海 河 公 園 、 石 家 大 院 、 廣 東 會 館 、 北 寧 公 園 、 天 津 大 學 、 天 津 帝 景 溫 泉 度 假 村 等 。

gǔ wén huà jiē - zuò wéi jīn mén shí jǐng zhī yī , tiān jīn gǔ wén huà jiē yì zhí jiān chí “ zhōng guó wèi , tiān jīn wèi , wén huà wèi , gǔ wèi ” jīng yíng tè sè , yǐ jīng yíng wén huà yòng pǐn wèi zhǔ 。 gǔ wén huà jiē nèi yǒu jìn bǎi jiā diàn táng 。 1 9 8 9 nián , yǐ jīng yíng jǐng tài lán 、 sū xiù 、 nèi huà shuǐ jīng wèi zhǔ de qiáo xiāng gé luò hù gǔ wén huà jiē 。 2 0 nián lái , qiáo xiāng gé shì shí kuò dà jīng yíng fàn wéi , bìng jiāng xiāo shòu qú dào kuò zhǎn dào le dé guó 、 rì běn 、 mǎ lái xī yà děng de 。
古 文 化 街 - 作 為 津 門 十 景 之 一 , 天 津 古 文 化 街 一 直 堅 持 “ 中 國 味 , 天 津 味 , 文 化 味 , 古 味 ” 經 營 特 色 , 以 經 營 文 化 用 品 為 主 。 古 文 化 街 內 有 近 百 家 店 堂 。 1 9 8 9年, 以 經 營 景 泰 藍、蘇 繡 、 內 畫 水 晶 為 主 的 喬 香 閣 落 戶古 文 化 街 。2 0 年來 , 喬 香 閣 適 時 擴 大 經 營 範 圍 , 並 將 銷 售 渠 道 擴 展 到 了 德 國 、 日 本 、 馬 來 西 亞 等 地 。