Shaoguan

Education

Arts & City Culture

Entertainment

Food Culture

Playground

Property

Shaoguan is a prefecture-level city in Guangdong province of China, is the most northern city of Guangdong, Guangdong, Hunan and

Jiangxi junction. Land dating back two thousand years of history, is a historical and cultural city in Guangdong. In 111 BC, the Han

Dynasty set up in today's northern Guangdong Qujiang County (the county seat); Three Kingdoms manna first year (265 years) is set

shixing County; Girder set East Hampshire; AD 589 years Sui toward home to Xaucea, because the state named after the north Shaoshi,

settings in Qujiang; yuan reform Xaucea Road, administer four counties; Ming and Qing said Xaucea government, the jurisdiction of six

counties; Republic of China Shaoguan become the county, 1949 establishment of county-level city in 1975 was upgraded to prefecture-level city.

sháo guān shì shì zhōng guó guǎng dōng shěng de yī gè de jí shì , shì guǎng dōng zuì běi bù de shì , wèi yú guǎng dōng 、 hú nán hé jiāng xī de jiāo jiè chù 。 de jù jīn yǒu liǎng qiān duō nián lì shǐ le , shì guǎng dōng de yī zuò lì shǐ wén huà míng chéng 。 gōng yuán qián 1 1 1 nián hàn cháo zài jīn tiān de guǎng dōng běi bù shè lì qū jiāng xiàn ( xiàn zhì ) ; sān guó wú gān lù yuán nián ( 2 6 5 nián ) zhì shǐ xīng jùn ; hòu liáng zhì dōng héng zhōu ; gōng yuán 5 8 9 nián suí cháo gǎi zhì sháo zhōu , yīn zhōu běi miàn yǒu sháo shí ér dé míng , shè zhì suǒ yú qū jiāng ; yuán gǎi sháo zhōu lù , xiá sì xiàn ; míng 、 qīng chēng sháo zhōu fǔ , xiá liù xiàn ; mín guó shí qī sháo guān chéng wèi xiàn , 1 9 4 9 nián shè lì xiàn jí shì , 1 9 7 5 nián shēng gé wèi de jí shì 。
韶 關 市 是 中 國 廣 東 省 的 一 個 地 級 市,是 廣 東 最 北 部 的 市 , 位 於 廣 東 、 湖 南 和 江 西 的 交 界 處 。 地 距 今 有 兩 千 多 年 歷 史 了 , 是 廣 東 的 一 座 歷 史 文 化 名 城 。 公 元 前 1 1 1 年 漢 朝 在 今 天 的 廣 東 北 部 設 立 曲 江 縣 ( 縣 治 ) ; 三 國 吳 甘 露 元 年 ( 2 6 5 年 ) 置 始 興 郡 ; 後 梁 置 東 衡 州 ; 公 元 5 8 9 年 隋 朝 改 置 韶 州 , 因 州 北 面 有 韶 石 而 得 名 , 設 置 所 于 曲 江 ; 元 改 韶 州 路 , 轄 四 縣 ; 明 、 清 稱 韶 州 府 , 轄 六 縣 ;民 國 時 期 韶 關 成 為 縣 , 1 9 4 9 年 設 立 縣 級 市 , 1 9 7 5 年 升 格 為 地 級 市 。