Qingtao

Education

Arts & City Culture

Entertainment

Food Culture

Playground

Property

G.S.P. CODE : JOYCARD ( UPLOAD YOUR LOVE COUNTRY / CITY FAVOR, ARTS, FASHION, CULTURE, etc. PROFILE TO US ! )

Located in the southeast of Shandong Peninsula, Qingdao, east, south Yellow Sea, Yantai City, adjacent to the northeast,

Weifang City is connected to the west, southwest and Rizhao City border. In February 1994, was listed as one of the national

vice-provincial cities 1 5.

Qingdao vicissitudes, has a rich cultural tourist attractions, according to the spatial distribution and culture landscape can be

divided into four regions with different features, namely: West Old Town (Western modern urban style), the Eastern District (modern

international cityscape 3), urban hinterland (Shandong folk culture style), suburban (ancient relics style). Qingdao to tour, you can

enjoy the pleasant climate and beautiful scenery.

Qingdao has a high aesthetic value tourism. Qingdao soft sand beach level, reefs tortuous mountain Xianfeng show, gods, European

style building, red roof stone walls, delicate and exquisite, unique charm of religious buildings, the building looks quite different, the

atmosphere is solemn, ethereal holiness. Former Residence of intensive domestic rare; widely distributed folk point, a long tradition,

a wide range of ethnic and cultural heritage, heritage cities throughout the area, district, dignified simplicity, quiet elegance, the West

cultural harmony, complement each other.

qīng dǎo shì de chù shān dōng bàn dǎo dōng nán bù , dōng 、 nán bīn lín huáng hǎi , dōng běi yǔ yān tái shì pí lín , xī yǔ wéi fāng shì xiāng lián , xī nán yǔ rì zhào shì jiē rǎng 。 1 9 9 4 nián 2 yuè , bèi liè wèi quán guó 1 5 gè fù shěng jí chéng shì zhī yī 。
青 島 市 地 處 山 東 半 島 東 南 部 , 東 、 南 瀕 臨 黃 海 , 東 北 與 煙 臺 市 毗 鄰 , 西 與 濰 坊 市 相 連 , 西 南 與 日 照 市 接 壤 。 1 9 94 年 2 月 ,被 列 為 全 國1 5 個 副 省 級 城 市 之 一。

qīng dǎo dì qū lì jīng cāng sāng , yǒu zhe fēng fù de wén huà lǚ yóu jǐng guān , gēn jù jǐng guān de kōng jiān fēn bù hé wén huà nèi hán , kě fēn wèi gè jù tè sè de sì dà qū yù , jí : xī bù jiù chéng qū ( xī fāng jìn dài chéng shì fēng mào ) 、 dōng bù xīn qū ( xiàn dài huà guó jì chéng shì fēng mào ) 、 shì qū fù de ( jiāo dōng mín sú wén huà fēng mào ) 、 jiāo qū ( lì dài wén wù gǔ jì fēng mào ) 。 dào qīng dǎo lái yóu lǎn , jí kě xiǎng shòu yí rén de qì hòu hé yōu měi de fēng guāng 。
青 島 地 區 歷 經 滄 桑 , 有 著 豐 富 的 文 化 旅 遊 景 觀,根 據 景 觀 的 空 間 分 佈 和 文 化 內 涵 , 可 分 為 各 具 特 色 的 四 大 區 域 , 即 : 西 部 舊 城 區(西 方 近 代 城 市 風 貌 ) 、 東 部 新 區 ( 現 代 化 國 際 城 市 風 貌 3 ) 、 市 區 腹 地 ( 膠 東 民 俗 文 化 風 貌 )、郊 區 (歷 代 文 物 古 跡 風 貌 )。到 青 島 來 遊 覽,即 可 享 受 宜 人 的 氣 候 和 優 美 的 風 光。

qīng dǎo jù yǒu hěn gāo de lǚ yóu měi xué jià zhí 。 qīng dǎo shā ruǎn tān píng , dǎo jiāo qū zhé , shān xiǎn fēng xiù , guǐ fǔ shén gōng , ōu fēng jiàn zhù , hóng dǐng shí 墻 , jīng qiǎo líng lóng , zōng jiào jiàn zhù bié jù yùn wèi , qí jiàn zhù zào xíng jiǒng yì , qì fēn zhuāng yán sù mù 、 kōng líng shèng jié 。 gù jū zhī mì jí guó nèi hǎn jiàn ; mín sú diǎn fēn bù guǎng 、 chuán tǒng yōu jiǔ 、 zhǒng lèi fán duō 、 mín zú wén huà dǐ yùn shēn hòu , wén wù gǔ jì biàn bù xiá qū gè shì 、 qū , gǔ pǔ níng chóng 、 qīng yōu diǎn yǎ , xī wén huà shuǐ rǔ jiāo róng 、 xiāng dé yì zhāng 。  
青 島 具 有 很 高 的 旅 遊 美 學 價 值 。 青 島 沙 軟 灘 平 , 島 礁 曲 折, 山 險 峰 秀,鬼 斧 神 工, 歐 風 建 築,紅 頂 石 墻,精 巧 玲 瓏 , 宗 教 建 築 別 具 韻 味,其 建 築 造 型 迥 異 ,氣 氛 莊 嚴 肅 穆 、空 靈 聖 潔 。 故 居 之 密 集 國 內 罕 見 ; 民 俗 點 分 佈 廣、傳 統 悠 久、種 類 繁 多、民 族 文 化 底 蘊 深 厚 , 文 物 古 跡 遍 佈 轄 區 各 市 、區,古 樸 凝 重、清 幽 典 雅 , 西 文 化 水 乳 交 融 、 相 得 益 彰。