Lanchau

Located in the southeast of Shandong Peninsula, Qingdao, east, south Yellow Sea, Yantai City, adjacent to the northeast, Weifang City is connected to the west, southwest and Rizhao City border. In February 1994, was listed as one of the national vice-provincial cities 1 5.

Qingdao vicissitudes, has a rich cultural tourist attractions, according to the spatial distribution and culture landscape can be divided into four regions with different features, namely: West Old Town (Western modern urban style), the Eastern District (modern international cityscape 3), urban hinterland (Shandong folk culture style), suburban (ancient relics style). Qingdao to tour, you can enjoy the pleasant climate and beautiful scenery.

Qingdao has a high aesthetic value tourism. Qingdao soft sand beach level, reefs tortuous mountain Xianfeng show, gods, European style building, red roof stone walls, delicate and exquisite, unique charm of religious buildings, the building looks quite different, the atmosphere is solemn, ethereal holiness. Former Residence of intensive domestic rare; widely distributed folk point, a long tradition, a wide range of ethnic and cultural heritage, heritage cities throughout the area, district, dignified simplicity, quiet elegance, the West cultural harmony, complement each other..

lán zhōu sì jì fēn míng , dōng wú yán hán , xià wú kù shǔ 。 shì qū hǎi bá 1 5 2 0 mǐ 。 huáng hé yóu dōng xī fāng xiàng chuān chéng ér guò , shì wéi yī yī gè huáng hé chuān yuè shì qū de shěng huì chéng shì 。 lán zhōu shǔ wēn dài dà lù xìng qì hòu , nián píng jūn qì wēn 1 1 . 2 ℃ , nián píng jūn jiàng shuǐ liàng 3 2 7 háo mǐ 。
蘭 州 四 季 分 明 , 冬 無 嚴 寒 , 夏 無 酷 暑 。 市 區 海 拔 1 5 2 0 米 。 黃 河 由 東 西 方 向 穿 城 而 過 , 是 唯 一 一 個 黃 河 穿 越 市 區 的 省 會 城 市。蘭 州 屬 溫 帶 大 陸 性 氣 候 , 年 平 均 氣 溫 1 1 . 2 ℃ , 年 平 均 降 水 量 3 2 7 毫 米。

lán zhōu de bái tǎ shān gōng yuán wèi yú lán zhōu shì běi , yīn shān tóu yǒu yī zuò bái tǎ sì ér dé míng 。 gāi sì shǐ jiàn yú yuán dài 、 chóng jiàn yú míng cháo , sì píng miàn chéng cháng fāng xíng , bái tǎ jū zhōng , tǎ shēn wèi bā miàn qī jí , gāo yuē shí qī mǐ , shàng yǒu lǜ dǐng , xià yǒu yuán jī , tōng tǐ jié bái , tǐng bá xiù lì 。 。 dēng bái tǎ shān dǐng , kě fǔ shì lán zhōu shì róng , bái tǎ yǔ huáng hé shàng de tiě qiáo gòu chéng xióng hún zhuàng lì de huà miàn , chéng wèi lán zhōu shì de xiàng zhēng zhī yī 。
蘭 州 的 白 塔 山 公 園 位 於 蘭 州 市 北 , 因 山 頭 有 一 座 白 塔 寺 而 得 名 。該 寺 始 建 於 元 代 、 重 建 于 明 朝 , 寺 平 面 呈 長 方 形 ,白 塔 居 中 , 塔 身 為 八 面 七 級 ,高 約 十 七 米 , 上 有 綠 頂 , 下 有 圓 基 , 通 體 潔 白 , 挺 拔 秀 麗 。 。 登 白 塔 山 頂 , 可 俯 視 蘭 州 市 容 , 白 塔 與 黃 河 上 的 鐵 橋 構 成 雄 渾 壯 麗 的 畫 面,成 為 蘭 州 市 的 象 徵 之 一。

渾 壯 麗 的 畫 面,成 為 蘭 州 市 的 象 徵 之 一。