Kaifeng

Kaifeng 's food culture is rich and colorful , there are thousands of years of sedimentation Jinyuan food culture , there are

also local specialties game delicacies , as well as products from the modern multi- cultural exchanges , which form a unique food

culture of Kaifeng .

Here we introduce several specialties

Carp baked face - is a traditional dish of Kaifeng , compounded by " sweet and sour fish " and " baking Longxumian " two dishes

from. Fish purplish red color , tender and delicious ; baking surface as thin as hair , fluffy and crispy .

Ma Yu Xing bucket of chicken chicken - chicken bucket Department of Kaifeng specialty dishes. It is produced from local high-quality

selection of Yun hen , using centuries-old halogen soup simmer together . Golden color, fat but not greasy , fresh and crispy .

Steamed dumplings - steamed dumplings historic opening . Unique flavor , is one of the famous food Kaifeng . Steamed dumplings

material about the election , the production of fine . Adoption of lean ham filling, flour for the skin, burst fire steamed . Its characteristics are ︰ appearance, small size, thin filling more clyster flow of oil , delicious , fragrant liqueur .

Fried jelly - Volkswagen eating a snack. It hit the sweet potato or mung bean starch -based material made ??of jelly , served with soy sauce ,

onion, ginger , garlic, sesame oil and frying with . Road fragrant smell of fresh hot and tender . Kaifeng fried jelly went performances , popular

in Singapore .

 

kāi fēng de yǐn shí wén huà kě wèi fēng fù duō cǎi , yǒu qiān bǎi nián lái jīn yuán yǐn shí wén huà de chén diàn , yě yǒu běn dì tè sè shān zhēn yě wèi , hái yǒu lái zì jìn dài duō yuán wén huà jiāo liú de chǎn wù , zhè xiē xíng chéng le kāi fēng dú tè de cān yǐn wén huà 。
開 封 的 飲 食 文 化 可 謂 豐 富 多 彩 , 有 千 百 年 來 金 元 飲 食 文 化 的 沉 澱 , 也 有 本 地 特 色 山 珍 野 味 , 還 有 來 自 近 代 多 元 文 化 交 流 的 產 物 , 這 些 形 成 了 開 封 獨 特 的 餐 飲 文 化 。

xià miàn gěi dà jiā jiè shào jǐ zhǒng tè sè měi shí
下 面 給 大 家 介 紹 幾 種 特 色 美 食

lǐ yú bèi miàn - shì kāi fēng de chuán tǒng míng cài , yóu “ táng cù   yú ” hé “ bèi lóng xū miàn ” liǎng dào míng cài pèi zhì ér chéng 。   yú sè zé zǎo hóng , ruǎn nèn xiān xiāng ; bèi miàn xì rú fā sī , péng sōng sū cuì 。
鯉 魚 焙 面 - 是 開 封 的 傳 統 名 菜 , 由 “ 糖 醋   魚 ” 和 “ 焙 龍 須 面 ” 兩 道 名 菜 配 制 而 成 。   魚 色 澤 棗 紅 , 軟 嫩 鮮 香 ; 焙 面 細 如 發 絲 , 蓬 松 酥 脆 。

mǎ yù xīng tǒng zǐ jī shāo jī - tǒng zǐ jī xì kāi fēng tè chǎn míng cài 。 tā xuǎn yòng chǎn zì dāng dì de yōu zhì yún mǔ jī , cǎi yòng bǎi nián lǎo lǔ tāng wēi zhì ér chéng 。 sè zé jīn huáng , féi ér bú nì , xiān nèn cuì xiāng 。
馬 豫 興 桶 子 雞 燒 雞 - 桶 子 雞 系 開 封 特 產 名 菜 。 它 選 用 產 自 當 地 的 優 質 筠 母 雞 , 采 用 百 年 老 鹵 湯 煨 制 而 成 。 色 澤 金 黃 , 肥 而 不 膩 , 鮮 嫩 脆香 。

xiǎo lóng bāo zi - kāi fēng xiǎo lóng bāo zi lì shǐ yōu jiǔ 。 fēng wèi dú tè , shì kāi fēng zhù míng shí pǐn zhī yī 。 xiǎo lóng bāo zi xuǎn liào jiǎng jiū , zhì zuò jīng xì 。 cǎi yòng zhū hòu tuǐ de shòu ròu wèi xiàn , jīng fěn wèi pí , bào huǒ zhēng zhì ér chéng 。 qí tè diǎn shì ︰ wài xíng měi guān , xiǎo qiǎo líng lóng , pí bó xiàn duō , guàn tāng liú yóu , wèi dào xiān měi , qīng xiāng lì kǒu 。
小 籠 包 子 - 開 封 小 籠 包 子 歷 史 悠 久 。 風 味 獨 特 , 是 開 封 著 名 食 品 之 一 。 小 籠 包 子 選 料 講 究 , 制 作 精 細 。 采 用 豬 後 腿 的 瘦 肉 為 餡 , 精 粉 為 皮 , 爆 火 蒸 制 而 成 。 其 特 點 是 ︰ 外 形 美 觀 , 小 巧 玲 瓏 , 皮 薄 餡 多 , 灌 湯 流 油 , 味 道 鮮 美 , 清 香 利 口 。

qīng chǎo liáng fěn - shì dà zhòng xǐ shí de yì zhǒng fēng wèi xiǎo chī 。 tā yǐ hóng shǔ huò lǜ dòu diàn fěn dǎ zhì de liáng fěn wèi zhǔ liào , zuǒ yǐ dòu jiàng 、 cōng 、 jiāng 、 suàn , yòng xiāng yóu chǎo zhì ér chéng 。 wèi dào rè xiāng xiān nèn 。 kāi fēng chǎo liáng fěn céng fù xīn jiā pō biǎo yǎn , dà shòu huān yíng 。
清 炒 涼 粉 - 是 大 眾 喜 食 的 一 種 風 味 小 吃 。 它 以 紅 薯 或 綠 豆 澱 粉 打 制 的 涼 粉 為 主 料 , 佐 以 豆 醬 、 蔥、姜、蒜,用 香 油 炒 制 而 成 。 味 道 熱 香 鮮 嫩 。 開 封 炒 涼 粉 曾 赴 新 加 坡 表 演 , 大 受 歡 迎。