Jiangmen

Jiangmen , Guangdong Province in south-central , west side of the Pearl River Delta . East Shunde , Zhongshan ,

Doumen County , west of Yangdong County , Yangjiang City , Spring City , North and Xinxing County ,

Gaoming , Nanhai City adjacent to the south near the South China Sea , adjacent to Hong Kong and Macao .
 
Zoning: jurisdiction Peng Jiang , ocean, Xinhui three areas and Taishan , Kaiping, Enping , Heshan four county-level cities .
 
National: Han, another Zhuang, Yao , Tujia , Miao and other 29 ethnic groups

Attractions : Kaiping , Li Garden , Kawashima customs, such as Jinshan Hot Spring Resort

Towers throughout the country , among the bamboo . In a piece of open green rice fields , bending slowly flowing river ,

dense bamboo sits upright styles of towers, the towers are each one has a moving story ... Jiangmen hometown Eight are :

Jiangmen East Lake Park East Lake shadows , bird paradise Xinhui Tianma village Xinhui Guifeng Guifeng Scenic Emerald ,

Taishan down Kawashima Kawashima style waterfront tourist district, stand open pingtang Town Park Spring , Kaiping

Watchtowers wonders, Enping Spa in Wonderland , Heshan mountain goose geese shadow shimmering like.

 

jiāng mén wèi yú guǎng dōng shěng zhōng nán bù , zhū jiāng sān jiǎo zhōu xī cè 。 dōng lín shùn dé shì 、 zhōng shān shì 、 dǒu mén xiàn , xī jiē yáng jiāng shì de yáng dōng xiàn 、 yáng chūn shì , běi yǔ xīn xīng xiàn 、
江 門 位 于 廣 東 省 中 南 部,珠 江 三 角 洲 西 側 。東 鄰 順 德 市 、中 山 市、斗 門 縣 ,西 接 陽 江 市 的 陽 東 縣 、 陽 春 市 , 北 與 新 興 縣、

gāo míng shì 、 nán hǎi shì wèi lín , nán bīn nán hǎi , pí lín gǎng ào 。
高 明 市 、 南 海 市 為 鄰 , 南 瀕 南 海 , 毗 鄰 港 澳 。

qū huà : xiá péng jiāng 、 jiāng hǎi 、 xīn huì 3 gè qū hé tái shān 、 kāi píng 、 ēn píng 、 hè shān 4 gè xiàn jí shì 。
區 劃 : 轄 蓬 江 、 江 海 、 新 會 3 個 區 和 台 山 、 開 平 、 恩 平 、 鶴 山 4 個 縣 級 市 。

mín zú : hàn zú wèi zhǔ , lìng yǒu zhuàng 、 yáo 、 tǔ jiā 、 miáo děng 2 9 gè mín zú
民 族 : 漢 族 為 主 , 另 有 壯 、 瑤 、 土 家 、 苗 等 2 9 個 民 族

chóng yào jǐng diǎn : kāi píng diāo lóu 、 lì yuán 、 chuān dǎo fēng qíng 、 jīn shān wēn quán dù jiǎ cūn děng
重 要 景 點 : 開 平 碉 樓 、 立 園 、 川 島 風 情 、 金 山 溫 泉 度 假 村 等

biàn bù zài xiāng jiān 、 zhú lín jiān de diāo lóu 。 zài chéng piàn kāi kuò de lǜ sè dào tián li , wān qū de xiǎo hé huǎn huǎn liú guò , mì shí tǐng bá de zhú lín zhōng zuò luò zhe fēng gé gè yì de diāo lóu , měi yī zuò diāo lóu de dōu yǒu zhe yī duàn dòng rén de gù shì … jiāng mén qiáo xiāng bā jǐng shì : jiāng mén dōng hú gōng yuán de dōng hú qiàn yǐng 、 xīn huì tiān mǎ cūn de xiǎo niǎo tiān táng 、 xīn huì guī fēng shān fēng jǐng qū de guī fēng dié cuì 、 tái shān shàng xià chuān dǎo hǎi bīn lǚ yóu qū de chuān dǎo fēng qíng 、 kāi píng táng kǒu zhèn de lì yuán chūn xiǎo 、 kāi píng de diāo lóu qí guān 、 ēn píng de wēn quán xiān jìng 、 hè shān dà yàn shān fēng jǐng qū de yàn yǐng bō guāng děng 。
遍 布 在 鄉 間 、 竹 林 間 的 碉 樓 。 在 成 片 開 闊 的 綠 色 稻 田 里 , 彎 曲 的 小 河 緩 緩 流 過 , 密 實 挺 拔 的 竹 林 中 坐 落 著 風 格 各 異 的 碉 樓,每 一 座 碉 樓 的 都 有 著 一 段 動 人 的 故 事 … 江 門 僑 鄉 八 景 是 : 江 門 東 湖 公 園 的 東 湖 倩 影、 新 會 天 馬 村 的 小 鳥 天 堂 、 新 會 圭 峰 山 風 景 區 的 圭 峰 疊 翠 、 台 山 上 下 川 島 海 濱 旅 游 區 的 川 島 風 情 、 開 平 塘 口 鎮 的 立 園 春 曉 、 開 平 的 碉 樓 奇 觀、 恩 平 的 溫 泉 仙 境 、 鶴 山 大 雁 山 風 景 區 的 雁 影 波 光 等。